Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Afsnit i artiklen

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • AV CENTER Odense A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 11
  5220 Odense SØ 
  Att. Henrik Nielsen
  CVR-nr. 19756092
 • AV CENTER Rental A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 11
  5220 Odense SØ
  Att. Henrik Nielsen
  CVR-nr. 35869662
 • AV CENTER Aarhus ApS
  Tomsagervej 10
  8230 Aabyhøj
  Att. Henrik Jørgensen
  CVR-nr. 10128420
 • AV CENTER Aalborg ApS
  Stenholm 1
  9400 Nørresundby
  Att. Bent Lindholm
  CVR-nr. 26462924
 • AV CENTER København A/S
  Sdr. Ringvej 39
  2605 Brøndby
  Att. Lars Thorndall
  CVR-nr. 26452007
 • AV CENTER Cinema ApS
  Sdr. Ringvej 39
  2605 Brøndby
  Att: Jens Erik Jensen
  CVR-nr: 18540738

Herunder benævnt som ”AV CENTER”.

AV CENTER er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.
AV CENTER udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du afgiver dine personoplysninger til AV CENTER, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger, kan behandles af AV CENTER.

Indsamling af informationer

AV CENTER indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du udfylder kontaktformular på vores hjemmeside
 • Når du abonnerer på AV CENTER nyhedsbreve
 • I en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af AV CENTERs ydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale
 • Via canvas-salg og gennem telemarketingsbureauer
 • Via browser cookies
 • Fra sociale medier
 • Via videoovervågning

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Videoovervågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere, kunder samt øvrige besøgende. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved hovedindgange, porte o.l. samt i medarbejderområder såsom lager og kontor. Overvågningen håndteres fortroligt og efter gældende lovgivning, hvorved den opbevares i 30 dage og herefter slettes.

AV CENTER indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt øvrige virksomhedsoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Eventuelle andre relevante oplysninger om din virksomhed og kontaktpersoner

Formål med indsamlingen

AV CENTERs formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Opfyldelse af anmodning om tilbud på AV CENTERs ydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter din anmodning om tilbud
 • Opfyldelse af din anmodning om salg, udlejning og/eller serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter opfyldelse af salg, udlejning og/eller serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af AV CENTERs ydelser
 • Tilpasning af AV CENTERs kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til AV CENTER
 • Opfyldelse af lovkrav

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for det juridiske grundlag, hvorpå AV CENTER baserer behandlingen af dine personoplysninger.

AV CENTER kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med salg, udlejning, service og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan AV CENTER behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at AV CENTER kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som AV CENTER forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af AV CENTERs ydelser.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger AV CENTER behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, AV CENTER har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger AV CENTER har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter AV CENTER alle oplysninger, som AV CENTER ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre AV CENTER efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan ved skriftlig anmodning til AV CENTER enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.

Du kan også kontakte AV CENTER, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

 • AV CENTER Odense A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 11
  5220 Odense SØ
  Att. Henrik Nielsen
  CVR-nr. 19756092
 • AV CENTER Rental A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 11
  5220 Odense SØ
  Att. Henrik Nielsen
  CVR-nr. 35869662
 • AV CENTER Aarhus ApS
  Tomsagervej 10
  8230 Aabyhøj
  Att. Henrik Jørgensen
  CVR-nr. 10128420
 • AV CENTER Aalborg ApS
  Stenholm 1
  9400 Nørresundby
  Att. Bent Lindholm
  CVR-nr. 26462924
 • AV CENTER København A/S
  Sdr. Ringvej 39
  2605 Brøndby
  Att. Lars Thorndall
  CVR-nr. 26452007
 • AV CENTER Cinema ApS
  Sdr. Ringvej 39
  2605 Brøndby
  Att: Jens Erik Jensen
  CVR-nr: 18540738

AV CENTER vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger AV CENTER om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

AV CENTER kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Hvis du ansøger om en stilling hos AV CENTER

Når du søger en stilling hos AV CENTER behandles de oplysninger, som du har givet AV CENTER i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan AV CENTER bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af AV CENTERs HR- afdeling samt den relevante afdelingsleder. Personlighedstestene bliver opbevaret fortroligt på netværksdrev, hvor få betroede medarbejder har adgang. Ved udarbejdelse af personlighedstest hos ekstern konsulent, vil der blive indgået databehandleraftale med denne.

AV CENTER bruger oplysningerne til at vurdere, om AV CENTER ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares på netværksdrev, som er beskyttet med adgangskontrol. Kun få betroede medarbejdere har adgang til det pågældende netværksdrev. Såfremt der er behov for en fysisk kopi af din ansøgning, vil denne blive behandlet fortroligt og efter gældende regler, herunder opbevaret aflåst og makuleret efter endt brug.

AV CENTER har indgået databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i AV CENTER gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med AV CENTERs persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel ikke, men slettes efter endt håndtering. Såfremt AV CENTER ønsker at opbevare ansøgningen, indhentes samtykke fra ansøgeren hertil.
AV CENTER kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

AV CENTER beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som AV CENTER behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at AV CENTER sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til den pågældende dataansvarlig ihht. denne persondatapolitik.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

AV CENTER beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

AV CENTER har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

AV CENTER kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager AV CENTER løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil AV CENTER underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

AV CENTERs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover AV CENTERs interne systemer benytter AV CENTER sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer mv.

AV CENTER har indgået databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

AV CENTER deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilken afdeling i koncernen, du henvender dig til.

AV CENTER kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

AV CENTER sletter dine personoplysninger, når AV CENTER efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Cookies

AV CENTER anvender cookies til AV CENTERs digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: http://www.avcenter.dk/om-av-center/cookie-politik/

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til AV CENTERs behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:

 • AV CENTER Odense A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 11
  5220 Odense SØ
  Att. Henrik Nielsen
  CVR-nr. 19756092
 • AV CENTER Rental A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 11
  5220 Odense SØ
  Att. Henrik Nielsen
  CVR-nr. 35869662
 • AV CENTER Aarhus ApS
  Tomsagervej 10
  8230 Aabyhøj
  Att. Henrik Jørgensen
  CVR-nr. 10128420
 • AV CENTER Aalborg ApS
  Stenholm 1
  9400 Nørresundby
  Att. Bent Lindholm
  CVR-nr. 26462924
 • AV CENTER København A/S
  Sdr. Ringvej 39
  2605 Brøndby
  Att. Lars Thorndall
  CVR-nr. 26452007
 • AV CENTER Cinema ApS
  Sdr. Ringvej 39
  2605 Brøndby
  Att: Jens Erik Jensen
  CVR-nr: 18540738

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på AV CENTERs hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Oktober 2019

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat